Meny

Vilkår Brilleforsikring, pr 01.07.2021

 

Forsikringsavtalen består av:

  • Forsikringsbeviset
  • Forsikringsvilkårene
  • Lov om forsikringsavtaler av 16. juni 1989 (FAL)
  • Det øvrige lovverk (norsk rett).

Forsikringsbeviset gjelder foran forsikringsvilkårene. Forsikringsbeviset, forsikringsvilkårene gjelder foran lovbestemmelser som kan fravikes.

Forsikringen er formidlet av Grønne Forsikringer AS (heretter kalt Grønne), C/O MarchFirst Norway AS Munkedamsveien 35, 0250 Oslo, org. nr. 918 316 884. Grønne er registrert og godkjent av Finanstilsynet som forsikringsagentforetak.

Forsikringsgiver, Eir Försäkring AB, (heretter kalt Selskapet) Kungsgatan 37, 111 56 Stockholm, Sverige) Organisasjonsnummer 559166-0617 er registrert i den svenske Finansinspektionen til å bedrive forsikringsformidling i henhold til Försäkringsrörelselagen (2010:2043) og er godkjent av Finansinspektionen samt Finanstilsynet i Norge til å drive grensekryssende virksomhet til Norge, ID: FT00115507.

Forsikringstaker i avtalen er Alliance Optikk AS (heretter kalt AO), Postboks 724, 3606 Kongsberg, org.nr. 891 184 522
Sikrede, den personen som har kjøpt og/eller er registrert bruker av brillen som inngår i, eller som har inngått i, forsikringsprogrammet og som kan dokumentere kjøp av enheten.

Grønne er forsikringsagent for Selskapet og utsteder forsikringene i kraft av fullmakt fra Selskapet.
AO administrerer forsikringsavtalen på vegne av Selskapet og eventuelle spørsmål knyttet til forsikringsavtalen, dens vilkår og betingelser, samt skadebehandling skal rettes til AO.

Med Brilleforsikring menes:
Briller eller solbriller med styrke kjøpt og registrert av en av forhandlerne / medlemmene i AO kjeden.

 

1. Forsikringen gjelder for:

Forsikringsavtalelovens (FAL) § 7-1 gjelder ikke. I stedet gjelder:

Forsikringen gjelder for:
Sikrede, den personen som har kjøpt og/eller er registrert bruker av brillen som inngår i, eller som har inngått i, forsikringsprogrammet og som kan dokumentere kjøp av brille.

 

2. Hvor forsikringen gjelder:

Forsikringen gjelder hele verden.

 

3.   Hva forsikringen omfatter:

Forsikringen gjelder de/den brille(r) som er nevnt i forsikringsbeviset inntil oppgitt forsikringssum. Se forsikringsbevis for nøyaktig beskrivelse.

Ved plussdekning dekkes i tillegg synsendring på minimum 0,50 dipotrie og/eller cyl +/- 0,50 og/eller +/- 0,5 ADD og/eller fra 1,0 prisme.

Minste forsikringssum kr 1.000.

 

4.   Hvilke skader som erstattes:

Forsikringen omfatter skade ved tilfeldig, plutselig eller ytre påvirkning. Riper utenom normal slitasje dekkes.

 

5. Hvilke skader som ikke erstattes:

  • skade som skyldes elde, slitasje, gradvis forringelse, feil eller mangler ved brillen.
  • skade ved reparasjon eller service.
  • skade som skyldes at brillen glemmes eller etterlates.

Vi erstatter ikke brillen når den har en gjenanskaffelsesverdi under kr 500,- på skadetidspunktet.

 

6. Oppgjørsmåter

Erstatningsgrunnlaget fastsettes til hva det koster å:
Reparasjon skal foretas ved en av AO´s avdelinger. Kontakt din lokalbutikk eller AO på tlf 32 76 61 41 for avtale.

Ved tap av brille skal krav om erstatning rettes til AO på tlf: 32 76 61 41

Ved totalhavari, tapt eller stjålet brille opphører forsikringen og ny forsikring må tegnes på nytt objekt.

 

7. Erstatningsberegning:

Ved tap/skade av brille erstattes inntil angitt forsikringssum, men aldri ut over forsikringsverdien. Forsikringsverdien settes til hva det på skadedagen ville ha kostet selskapet å gjenskaffe tilsvarende brille.

 

8. Dokumentasjonsplikt

Hvis brillen er tapt kan Selskapet kreve dokumentasjon på brillens ekthet og verdi. Selskapet kan også kreve det dokumentert at brillen var i sikredes eie på skadetidspunktet.

 

9. Egenandeler

Egenandelen er 30% av totalskaden.

 

10. Ting som kommer til rette

Kommer forsikret brille til rette etter at erstatning er betalt, har sikrede rett til å beholde brillen mot å betale erstatningen tilbake. Sikrede må, dersom han/hun ønsker å beholde brillen, gi skriftlig beskjed om dette innen 1 mnd. etter at Selskapet har gitt beskjed om at brillen er kommet til rette. Innen samme frist må erstatningen være tilbakebetalt. I motsatt fall tilfaller brillen Selskapet.

Dersom sikrede får kjennskap til at brillen er kommet til rette, plikter han/hun umiddelbart å varsle Selskapet om dette.

 

11. Regress

Har Selskapet måttet foreta utbetaling for dekning av skade som det etter forsikringsvilkårene ikke svarer for, plikter sikrede eller den ansvarlige å betale hele beløpet tilbake til Selskapet. Det samme gjelder i den utstrekning sikrede har gitt uriktige opplysninger om brillens tilstand og verdi i forbindelse med skade. Jf. FAL § 8-4 (4)

Begrensninger:

Forsikringen omfatter ikke:

  • Skade som den sikrede eller den som er ansvarlig for brillen har voldt ved grov uaktsomhet. Jf. FAL § 4-9 og § 4-11.

Det avgjøres under hensyn til skyldgraden og omstendighetene for øvrig om Selskapet skal betale noe og i tilfelle hvor mye.

 

12.  Plikt til å melde skade

Når skaden er inntruffet, skal sikrede omgående gi en av AO sine avdelinger melding om skaden. Samtidig skal sikrede gi de opplysninger og dokumenter, som er tilgjengelig og som AO trenger, for å beregne sitt ansvar og utbetale erstatningen.

Tyveri skal umiddelbart meldes til politiet på det sted hvor tapet oppstod. Andre skader skal meldes til politiet hvis AO forlanger det.

 

13. Dokumentasjon

I forbindelse med skade plikter sikrede å dokumentere kravet.

 

14. Identifikasjon

Andre personers handling og unnlatelser.

Dersom sikredes rett til erstatning bortfaller helt eller delvis som følge av sikredes handlinger eller unnlatelser, får dette samme virkning også ved tilsvarende handlinger eller unnlatelser gjort av sikredes ektefelle som bor sammen med sikrede, eller fra personer som sikrede lever sammen med i et fast etablert forhold (Jf. FAL § 4-11).

 

15.  Dine muligheter til å klage

AO har delegert myndighet fra Selskapet til å behandle klager.

Generelt:
Det vil være enklest og hurtigst for alle parter hvis saken kan løses ved den avdeling i AO som det gjelder, så ta kontakt med dem først.

 

Klage på skadeoppgjør/andre forhold:
AO har opprettet et internt utvalg som skal forsøke å løse klager fra kunder. Du kan sende en e-post til klage@allianceoptikk.no. Klagen må inneholde skadenummer, navn på sikrede og beskrivelse av hva som bestrides i avgjørelsen.

Close

Handlekurv

Innlogging

Logg inn med sms engangspassord

Ny hos Alliance optikk? Registrer deg her

Har du ikke registrert konto hos oss før? Registrering er gratis og med konto kan du lagre dine kontaktopplysninger, få oversikt over dine tidligere ordre og rebestille varer basert på tidligere kjøp.

Her kan du leseom hvordan vi tar vare på dine personopplysninger

Ønsker du linsekontroll abonnement?

Alle linsebrukere oppfordres til å ta jevnlige kontroller fordi øyehelsen best ivaretas ved trygg og sikker bruk av riktige linser. Derfor bør du inkludere linsekontroll 1 gang i året som en del av ditt linseabonnement hos din angitte optiker.
Pris: kr 80kr,- pr. mnd

Velg din optiker

Nei Ja